Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018

Gösterim: 1628

Hakkımızda

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Etik Kurullarının amacı: Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tüm bilimsel araştırma, çalışma, yayın, eğitim-öğretim, toplumsal sorumluluk ve hizmet sunumunda etik ilke ve değerlere uyumun sağlanmasıdır. 

BANÜ Etik Kurulu; Rektör tarafından Üniversitenin farklı birim ve alanları temsil edecek şekilde görevlendirilen en az yedi üyeden oluşur.

BANÜ Etik Kurulu’nun Görev, Sorumluluk ve Yetkileri:
1. Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirler ve bu konuda Üniversite mensuplarını bilgilendirir.
2. Etik değerleri ön plana çıkarır, etik bilincin artırılması, etik yaşam kültürünün kurumsallaşması ve etik duyarlılık kazanılması için eğitici faaliyetler düzenler.
3. Yönerge kapsamına giren her türlü etik sorunun tanımlanması ve çözümüne yönelik çalışmalar yapar ve yaptırır, bu konuda karar alır ve görüş bildirir.
4. Etik ilkelere aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruları, konuyla ilgili mevzuat ve etik ilkeler doğrultusunda değerlendirir.
5. Üniversite bünyesinde kurulan alt etik kurullarda görev alacak kişilere eğitim desteği verir.
6. Alt etik kurullar arasında eşgüdümü sağlar ve gerektiğinde hakemlik yapar.
7. Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş bildirdiği etik konular ve sorunlarda gizlilik esastır. Adli Makamlardan talep gelmedikçe, tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.


Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu; biri başkan olmak üzere farklı birim ve alanları temsil edecek şekilde en az beş üyeden oluşur. Bütün üyeler ve Kurul Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu; biri başkan olmak üzere farklı birim ve alanları temsil edecek şekilde en az beş üyeden oluşur. Bütün üyeler ve Kurul Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilir.